سامانه ثبت اطلاعات تشکل های اقتصادی ملّی ایران

در راستای اجرای ماده (14) آئین نامه اجرائی تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ساز و کار رسیدگی به اعتراضات و شکایات تهیه و به تصویب کارگروه ساماندهی تشکلهای اقتصادی رسید.