سامانه ثبت اطلاعات تشکل های اقتصادی ملّی ایران

به موجب مواد (2) و (3) و (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی می بایست هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکل های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل های اقتصادی را اخذ نمایند که بموجب آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب هیات محترم وزیران، مرجع شناسایی و ساماندهی تشکل های اقتصادی ملی، انتشار و به روز رسانی فهرست این تشکل ها، کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور می باشد که با محوریت سه اتاق (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) و مشارکت 8 نهاد کشوری شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، کانون عالی انجمن های کارفرمایی ایران و مرکز آمار ایران، تشکیل شده است.